Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky vyřízení reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu Elektro-ZONE.cz, který provozuje naše společnost Summer ZONE, s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00  Praha 2, IČ: 06613578, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285498 (dále jen "prodávající").

1. Všeobecná ustanovení 

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele avztahuje se na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

1.2 Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem. 

1.3 Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací a záruční list, pokud tento není přibalený a potvrzený u zboží již od výrobce. Datum spotřeby je uvedeno na výrobcích. 

2. Rozpor s kupní smlouvou

2.1 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

2.2 To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

2.3 Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Záruční podmínky

3.1 Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Je-li na prodávané věci vyznačena v souladu s právními předpisy lhůta k použití věci (např. potraviny), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou ceny zboží.

3.2 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události). Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. 

3.3 V případě reklamace kupující informuje prodávajícího na e-mail info@elektro-zone.cz,, kam můžete zaslat níže přiložený formulář pro uplatnění reklamace. Reklamaci mlůže kupující uplatnit i písemně na korespondenční adresu Na Folimance 2155/15, 120 00  Praha 2. Při uplatnění reklamace je nutné zejména uvést:

- co možná nejpřesněji popis závady, popř. projevů závady

- číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v informačním e-mailu při objednání zboží 

3.4 Reklamované zboží kupující při uplatnění reklamace zašle na korespondenční adresu prodávajícího Na Folimance 2155/15, 120 00  Praha 2. 

3.5 K reklamovanému zboží kupující přiloží kopii faktury, nebo jiným způsobem prokáže existenci smlouvy. Reklamované zboží musí kupující odeslat ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě.

4. Povinnosti prodávajícího

4.1 O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do sedmi pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající o výsledku vyrozumí kupujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2 Prodávající je povinen vydat kupujícímu reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Práva plynoucí ze záruky

5.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu součásti. Požádá-li kupující o výměnu výrobku a je to úměrné vzhledem k povaze vady, avšak z objektivních důvodů takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.

5.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má kupující právo na výměnu výrobku, nebo má právo od smlouvy odstoupit. 

5.3 Jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže výrobek řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující nárok na výměnu výrobku, nebo má právo od smlouvy odstoupit. 

5.4 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující právo na výměnu výrobku, přiměřenou slevu z ceny výrobku, nebo může od smlouvy odstoupit. 

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.12.2017. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.